Siirry sisältöön

Kuulumisia Turun ammattikorkeakoulusta, OHJY-hankkeen osatoteutuksesta

Three people in an animated picture holding iPads and large puzzle pieces in their hands.
Ohjauksella hyvinvointia -osahankkeemme keskeisenä tavoitteena on käynnistää ja pilotoida opintokuraattoritoiminta Turun ammattikorkeakoulussa ja kehittää kuraattorin työn yksilö- ja ryhmäohjauksen sisältöjä sekä kuraattorin työssä tarvittavia yhteyksiä ja verkostoja.

Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke käynnistyi alkuvuodesta 2021 ja kuraattorin vastaanotot aloitettiin syksyllä 2021.

Saimme vuoden 2023 alussa iloisia uutisia siitä, että opintokuraattorin työ jatkuu myös hankerahoituksen jälkeen Turun ammattikorkeakoulun omana toimintana. Kuraattori on löytänyt paikkansa ja työ löytänyt muotonsa ja verkostonsa.

Hankematkalla on kehitetty kuraattorityön ohjauksen malleja ja perustaa

Kuraattoripalveluiden kehittäminen OHJY-hankkeessa ja Turun AMK:n kuraattoripalveluiden käynnistämisen suunnittelu on ollut valaiseva ja tuloksekas matka. Ensin luotiin kuraattorille toimenkuva, löydettiin työhön kuraattori ja mietittiin työn reunaehtoja: Missä tiloissa kuraattori toimii? Mistä syntyy kuraattorin työyhteisö ja ketkä kaikki ovat mukana missäkin roolissa opiskelijahuollon verkostoissa? Lisäksi mietittiin, mistä ja miten löytyvät opiskelija-asiakkaat ja kun heitä tulee, voidaanko heidän asioitaan kirjata johonkin ylös.

Hankkeen aikana on kehitetty myös ohjaustyön toimintatapoja ja malleja. Matkan varrella on ratkaistu monia ohjaukseen liittyviä kysymyksiä kuten kuinka paljon ohjaustyötä tehdään paikan päällä ja verkossa sekä minkälaisia teemoja otetaan ryhmätapaamisiin.

Apua verkostoista

Olemme saanet paljon apua ja neuvoja verkostoista. OHJY-hankkeen hankekumppanien kanssa on käyty mielenkiintoisia keskusteluja keskeisistä opiskelijoiden hyvinvointiin, syrjäytymisen ehkäisyyn, yksinäisyyteen, yhteisöllisyyteen ja korkeakouluyhteisöön kiinnittymiseen liittyvistä asioista.

Kuraattoriverkostoon pääsy jo heti hankkeen alkuvaiheessa oli iloinen yllätys. Verkoston kautta olemme saaneet monia hyviä käytännön neuvoja ja kuulleet kokemuksia siitä, miten kuraattorin työssä kannattaa toimia.

Keskeisenä yhteistyöverkostona on ollut Turun ammattikorkeakoulun opintopsykologien, opinto-ohjaajien ja muun opiskelijahuoltoon ja opiskelijoille tarjottavien palvelujen henkilökunta. Toki verkostoa on myös koko ammattikorkeakoulun henkilökunta, opettajat ja opiskelijat, joille opintokuraattorin palvelut on viimekädessä suunnattu.

Työn priorisoinnista ja tulevasta kehittämisestä

Turun ammattikorkeakoulussa on paljon opiskelijoita ja opintokuraattorin aika ei riitä kaikkeen. Mikä sitten olisi jatkossa työn priorisoinnin perustana ja millä tavoilla kannattaisi työskennellä? Käytännössä ohjautuminen kuraattoripalveluihin edellyttää, että palvelusta tiedotetaan niin, että mahdollisuus tulla kuraattorin puheille saadaan opiskelijoiden ja henkilökunnan tietoon. Viestinnässä ovat tärkeässä roolissa palvelujen selkeä kuvaaminen ja viestin viejinä muun muassa opinto-ohjaajat, tuutorit ja opintopsykologit, jotka tuntevat kuraattorin antamat palvelut ja osaavat ohjata opiskelijoita niihin.

OHJY-hankkeen aikana on kokeiltu erilaisia verkossa ja kasvotusten toteutettavia ryhmä- ja yksilölähtöisiä tapoja ja menetelmiä ohjata opiskelijoita. Opiskelijoiden elämäntilanteet ja tarpeet vaihtelevat ja opintokuraattorin palveluiden pitäisi auttaa heitä hyvin monenlaisissa asioissa. Yksilöohjaukselle löytyy tarvetta samoin kuin erilaisiin teemoitettuihin ja vertaisryhminä toimiviin ryhmiin on löytynyt osallistujia. Aika näyttää, miten opintokuraattorin työ Turun ammattikorkeakoulussa jatkossa kehittyy ja millaisia uusia toimintamuotoja se vielä saa.

Kirjoittajat:

yliopettaja Meeri Rusi ja opintokuraattori Sari Seppä,
Turun ammattikorkeakoulu