Siirry sisältöön

Miten opiskelijoiden hyvinvointia edistetään Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hankkeen tuloksia juurruttamalla Metropolia AMK:ssa? 

Three people in an animated picture holding iPads and large puzzle pieces in their hands.

Kansalliset tutkimukset; mm. korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus (KOTT 2022), osoittavat, että opiskelijoiden hyvinvointi on ollut viime vuosina kovilla koetuksilla, ja se on heikentynyt entisestään erityisen huolestuttavalle tasolle, muun muassa pandemiasta ja yleisestä maailman tilanteesta johtuen. Opiskelijoiden hyvinvointi, opinnoissa viihtyminen ja niistä suunnitelmien mukainen selviytyminen ovat kiistatta kaikille oppimisen, opetuksen ja tukitoimintojen parissa toimiville yksi tärkeimmistä työmme tuloksellisesta saavutuksesta sekä ehdoton työhyvinvoinnin edellytys. Meillä Metropoliassa on jo lähes kahden vuoden ajan OHJY-hankkeen toimesta sovellettu uusia menetelmiä opiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen. Kuvaamme tässä blogikirjoituksessa sitä, miten hankkeen tulokset ja vaikutukset näkyvät nyt ja tulevaisuudessa Metropolian opiskelijoille.

Olemme osatoteuttajana osallistuneet hankkeen kahden työpaketin yhtestoiminnalliseen suunnitteluun ja jo hankkeen aikana, soveltuvin osin, molempien toteutukseen. Suurella mielenkiinnolla odotamme hankkeen päättymistä, koska silloin otamme käyttöön, hyödynnämme täysimääräisesti molempien työpakettien tulokset. Nämä työpaketit ovat: Varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja Vertaistoiminta palveluprosessi (TP3)  ja Miten sulla menee? Avaimia kestävään hyvinvointiisi -verkko-opintojakso (TP4).

Varhaisen tuen tarpeen tunnistamisen työryhmään ovat aktiivisesti osallistuneet opinto-ohjaaja Anna-Maria Tiainen ja opintopsykologi Antti Äijänen. Heidän asiantuntijuutensa avulla on kehittämistyössä toteutunut opiskelijalähtöisyys, koska opiskelijat ovat opinto-ohjaajan ja opintopsykologin työtoiminnan keskiössä. Tämän arvokkaan ja välittömän vuorovaikutuksen ansiosta on opiskelijoilta saatu kehittämistyöhön tärkeitä viestejä. Lisäksi asiantuntijamme ovat pystyneet jo varhaisessa vaiheessa soveltamaan työpakettien toimenpiteitä ja tuloksia tuki- ja ohjaustoimintaan. 

Ohjauspilotteja ja yhteistä mallia kehittämässä

Ohjauksella hyvinvointia, OHJY-hankkeen (2021-2023) toimesta on jo käytössä olevien tukitoimien rinnalla pilotoitu Opintoihin kiinni ja Otetta opintohin -ohjausmalleja. Edellä mainituista piloteista osa toteutettiin yhteistyössä Vamos ry:n kanssa, joka on ollut toinen OHJY-hankkeen 3. sektorin toimijoista. 

Opintoihin kiinni -tapaamiset kohdistetaan ensimmäisen lukukauden opiskelijoille, joilla on opinnoista alle 20 op:n verran suorituksia. Sen perusteella heihin oltiin yhteydessä ja kutsuttiin opintoihin kiinni tapaamiseen. Otetta opintoihin –tapaamiset kohdistetaan taas opiskelijoille, joilla opinnot ovat jääneet syystä, tai toisesta tauolle, tai opiskelijoilla, joille on kertynyt paljon rästejä. On selvää, että otetta opintoihin saattaa olla vaikea saada ilman tukitoimintaa. Opintojen etenemisen haasteista kuormittuneiden opiskelijoiden tukitoimintaa jatketaan, koska tällä tiedetään olevan suora vaikutus opintojen edistymiseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin sekä toimintakykyyn. Nämä pilotteina testatut ohjasmallit jäävät pysyväksi osaksi Metropolian tuki- ja ohjaustoimintaa.

Työpaketti 3:n puitteissa on lisäksi työstetty yhteistä mallia opiskelijoiden ohjaukseen. Varhaisen tuen tunnistaminen ja tuki -opas on jaettu 12 eri teemaan, joka on kuvattu junaratana. Oppaan junaratamalli kuvastaa opiskelijan opiskelupolkua, jonka varrella on pysäkkejä, joilla on tunnistettu mahdollisuus opintojen hidastumiseen, keskeytymiseen tai opiskeluhyvinvoinnin heikkenemiseen. Jokaista tunnistettua tuen tarvetta on käsitelty teemaan liittyvien tyypillisten pulmien ja varhaisen puuttumisen käytänteiden, ideoiden sekä mahdollisuuksien näkökulmista. Oppaan tavoitteena on toimia käsikirjana, jota ohjaaja voi hyödyntää hakeakseen lisätietoa opiskelijan pulmien äärellä. Korkeakoulu voi hyödyntää opasta varhaisen tuen nykytilan arvioinnissa ja toiminnan kehittämisessä.  Opas tulee saataville myös muokattavana ppt-versiona.

Verkko-opintojakso opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi

Metropolia AMK:n hanketoimijat ovat myös osallistuneet suurella panoksella OHJY-hankkeen verkko-opintojakson kehittämiseen. Sen tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijan hyvinvointia ja terveyttä, toimintakykyä, sekä kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön ja -opintoihin. Yhteistoiminnalliseen sisältöjen kehittämiseen ovat osallistuneet projektipäällikkö, lehtori Teija Rautiola, lehtori Hanna Repo Jamal sekä opintopsykologi Antti Äijänen. Lisäksi digipedagogista tukea on tarjonnut Digimentori, lehtori Tuija Buure ja verkkokurssin visuaalisesta ilmeestä sekä digipedagogiikan, H5P-menetelmien soveltamisesta on vastannut tutkimusassistentti Hanna Gröndahl. 

“Miten sulla menee? Avaimia kestävään hyvinvointiisi” -verkko-opintojakso on laajuudeltaan 5 op ja se koostuu kuudesta valinnaisesta 1 op:n laajuisesta moduulista. Moduulit ovat: 1. Arjen peruspalikat, 2. Tietoisuus- ja tunnetaidot, 3. Oman hyvinvoinnin kehittäminen, 4. Sosiaalinen pääoma, 5. Kuormitus ja palautuminen sekä 6. Opiskelun tuki. Itsenäinen verkko-opintojakso tukee tiedon, esimerkkien ja harjoitteiden avulla opiskelijan henkisestä kapasiteettia, kykyä selviytyä toimintakykyisenä sekä hyvinvoivana läpi kriisien ja kuormittavien tilanteiden, joita elämänkulkuun ja opiskeluun liittyy.

Syyslukukaudella -23 se tulee jo CampusOnline -tarjontaan kaikille Suomen ammattikorkeakoululaisille, jolloin sitä koordinoivat Metropolia AMK ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Nämä kaksi hankekonsortion tahoa jatkavat yhdessä verkko-opintojakson ylläpitoa ja hallinnointia hankkeen päätyttyä, lähtien lukukaudelta -24. Tämän verkko-opintojakson kautta voidaan tavoittaa maanlaajuisesti merkittävä määrä opiskelijoita ja edistää heidän hyvinvointiaan ja toimintakykyään. “Miten sulla menee? Avaimia kestävään hyvinvointiisi” -verkko-opintojaksosta on tulossa myös myöhemmin englanninkielinen versio.

Tämän OHJY-hankkeen yhteistoiminnallisen kehittämistyön innoittamana on Teija Rautiola yhdessä kollegansa Anu Leppäsen kanssa suunnitellut Metropolian Digikehitysprojektissa Kestävä kehitys, oma kestävä hyvinvointi ja asiantuntijuus -verkko-opintojakson (5 op.), mikä myös levitetään myöhemmin CampusOnline -tarjontaan. Tämä opiskelijoiden kestävän kehityksen tieto-taitoon teemoiteltu verkko-opintojakso mukailee AMK:n strategioita sekä yhteiskunnalliset haasteet huomioivaa, pitkäkestoiseen työn murrokseen vastaavaa osaamista ja asiantuntijuutta. OHJY-hankkeen sivutuotteena kehitetyllä verkko-opintojaksolla on tarkoituksena luoda opiskelijoiden poikkiasiantuntijuudelle ja sen edelleen kehittämiselle ajantarpeiden mukainen; kestävän kehityksen sekä vastuullisen toiminnan perusteet. Lisäksi opintojaksolla tarjotaan omaan kestävään hyvinvointiin ja asiantuntijuuteen motivoivia opiskelijalähtöisiä sisältöjä. Niitä on tuotettu yhdessä opiskelijoiden kanssa Metropolian monialaisissa innovaatioprojekteissa (MINNO), 2021–2023 toteutuksilla.

Metropolia jatkaa hankkeessa mukana sen loppuun saakka opiskelijoiden hyvinvoinnista ja pystyvyydestä huolehtien! Eikä toiminta sen jälkeenkään siirry taka-alalle, vaan opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen jää pysyväksi toimintakulttuuriksi ja kehittämisen keskiöön yhä monipuolisemmin Metropolia AMK:ssa.


Kirjoittajat:

Hanna Repo Jamal  ja Teija Rautiola Metropolia AMK:sta